+44(0) 1234 567 890 fahmialby@gmail.com

Tentang Imam Hafsh dan Penyebaran Qira'at di Dunia Islam

“Qiraah Imam Hafsh ialah qiraah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dunia, terlebih Indonesia,”
- KH Ahsin Sakho Muhammad, PP Dar Al Tauhid Arjawinangun Cirebon.
Dalam Ilmu Qira’at ada sepuluh Imam Qira’at yang sangat masyhur, bacaan mereka disepakati oleh Ulama Qira’at sebagai bacaan yang mutawatir, artinya bacaan yang betul-betul asli berasal dari nabi Muhammad dari malaikat Jibril dari Allah. Sepuluh Imam Qira’aat tersebut ialah :

1. Nafi’ bin Abi Nu’aim al-Ashbihani
2. Ibn Katsir, Abdullah bin Katsir al-Makki
3. Abu ‘Amr , Zaban bin al-‘Ala’
4. Ibn ‘Amir Abdullah bin ‘Amir as-Syami
5. ’Ashim bin Abi an-Najud
6. Hamzah bin Habib az-Zayyat
7. Kisa’i, Ali bin Hamzah
8. Abu Ja’far, Yazid bin al-Qa’qa’
9. Ya’qub al-Hadlrami
10. Khalaf al-bazzar (al-Bazzaz)

Setiap Imam tersebut mempunyai banyak murid. Di antara mereka ada murid kenamaan yang sangat mahir meriwayatkan bacaan Al-Qur’an dari imam-imam mereka atau murid-muridnya. Dalam perjalanan waktu, dan karena seleksi ilmiah dan alamiah, muncul nama-nama yang akhirnya dijadikan sebagai referensi yang sangat valid dan sangat dipercaya sebagai bacaan yang merefleksikan bacaan Imam-Imam qira’at sebagaimana di atas. Mereka yang disebut sebagai para perawi dari Imam-Imam sepuluh adalah :

1. Nafi’ kedua perawinya : Qalun dan Warsy
2. Ibn Katsir : al-Bazzi dan Qunbul
3. Abu ‘Amr : ad-Duri dan as-Susi
4. Ibn ‘Amir : Hisyam dan Ibn Dzakwan
5. ‘Ashim: Syu’bah dan Hafsh
6. Hamzah : Khalaf dan Khallad
7. Al-Kisa’i : Abu al-Harits dan ad-Duri al-Kisa’i
8. Abu Ja’far : Ibn Jammaz dan Ibn Wardan
9. Ya’qub : Rauh dan Ruwais
10. Khalaf : Ishaq dan Idris

Riwayat Hidup Imam Hafsh
Namanya Hafsh bin Sulaiman bin al-Mughirah, Abu Umar bin Abi Dawud al-Asadi al-Kufi al-Ghadliri al-Bazzaz. Beliau lahir pada tahun 90 H. Pada masa mudanya beliau belajar langsung kepada Imam ‘Ashim yang juga menjadi bapak tirinya sendiri. Hafsh tidak cukup mengkhatamkan Al-Qur’an satu kali tapi dia mengkhatamkan Al-Qur’an hingga beberapa kali, sehingga Hafsh sangat mahir dengan Qira’at ‘Ashim. Sangatlah beralasan jika Yahya bin Ma’in mengatakan bahwa : “Riwayat yang sahih dari Imam ‘Ashim adalah riwayatnya Hafsh”.

Abu Hasyim ar-Rifa’i juga mengatakan bahwa Hafsh adalah orang yang paling mengetahui bacaan Imam ‘Ashim. Imam adz-Dzahabi memberikan penilaian yang sama bahwa dalam penguasaan materi Qira’at, Hafsh adalah merupakan seorang yang tsiqah (terpercaya) dan tsabt (mantap). Sebenarnya Imam ‘Ashim juga mempunyai murid-murid kenamaan lainnya, salah satu dari mereka yang akhirnya menjadi perawi yang masyhur adalah Syu’bah Abu bakar bin al-‘Ayyasy. Hanya saja para ulama lebih banyak mengunggulkan Hafsh daripada Syu’bah. Imam Ibn al-Jazari dalam kitabnya “Ghayah an-Nihayah fi Thabaqat al-Qurra’ ” tidak menyebutkan guru-guru Hafsh kecuali Imam ‘Ashim saja.

Sementara murid-murid beliau tidak terhitung banyaknya, mengingat beliau mengajarkan Al-Qur’an dalam rentang waktu yang demikian lama. Di antara murid-murid Hafsh adalah : Husein bin Muhammad al-Murudzi, Hamzah bin Qasim al-Ahwal, Sulaiman bin Dawud az-Zahrani, Hamd bin Abi Utsman ad-Daqqaq, al-‘Abbas bin al-Fadl ash-Shaffar, Abdurrahman bin Muhamad bin Waqid, Muhammad bin al-fadl Zarqan, ‘Amr bin ash-Shabbah, Ubaid bin ash-Shabbah, Hubairah bin Muhammad at-Tammar, Abu Syu’aib al-Qawwas, al-Fadl bin Yahya bin Syahi, al-Husain bin Ali al-Ju’fi, Ahmad bin Jubair al-Inthaqi dan lain-lain.

Hafsh memang seorang yang menghabiskan umurnya untuk berkhidmah kepada Al-Qur’an. Setelah puas menimba ilmu Qira’at kepada Imam ‘Ashim, beliau berkelana ke beberapa negeri antara lain Baghdad yang merupakan Ibukota negara pada saat itu. Kemudian dilanjutkan pergi menuju ke Mekah. Pada kedua tempat tersebut, Hafsh mendarmabaktikan ilmunya dengan mengajarkan ilmu Qira’at khususnya riwayat ‘Ashim kepada penduduk kedua negeri tersebut. Bisa dibayangkan berapa jumlah murid di kedua tempat itu yang menimba ilmu dari beliau. Jika kemudian riwayat Hafsh bisa melebar ke seantero negeri, hal tersebut tidaklah aneh mengingat kedua negeri tersebut adalah pusat keislaman pada saat itu.

Sanad Bacaan Hafsh
Sanad ( runtutan periwayatan) Imam Hafsh dari Imam ‘Ashim berujung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sementara bacaan Syu’bah bermuara kepada sahabat Abdullah bin Mas’ud. Hal tersebut dikemukakan sendiri oleh Hafsh ketika beliau mengemukakan kepada Imam ‘Ashim, kenapa bacaan Syu’bah banyak berbeda dengan bacaannya, padahal keduanya berguru kepada Imam yang sama yaitu ‘Ashim. Lalu ‘Ashim menceritakan tentang runtutan sanad kedua rawi tersebut. Runtutan riwayat Hafsh adalah demikian: Hafsh - ‘Ashim - Abu Abdurrahman as-Sulami- Ali bin Abi Thalib. Sementara runtutan periwayatan Syu’bah adalah demikian: Syu’bah- Ashim- Zirr bin Hubaisy-Abdullah bin Mas’ud. 

Penyebaran Qira’at di Negeri-Negeri Islam
Pada saat ini Qira’at yang masih hidup di tengah-tengah umat Islam di seluruh dunia tinggal beberapa saja, yaitu :

1. Bacaan Imam Nafi’ melalui riwayat Qalun masih digunakan oleh masyarakat Libia dan Tunisia pada umumnya. Sementara riwayat Warsy masih digunakan oleh masyarakat di Afrika Utara (al-Maghrib al-‘Arabi) seperti Aljazair, Maroko, Mauritania. Sedangkan masyarakat di Sudan masih menggunakan empat riwayat yaitu : Qalun, Warsy, ad-Duri Abu ‘Amr, dan Hafsh.

2. Bacaan riwayat ad-Duri Abu ‘Amr masih banyak digunakan oleh kaum Muslimin di Somalia, Sudan, Chad, Nigeria, dan Afrika tengah secara umum. Pada waktu-waktu yang lalu riwayat ad-Duri juga digunakan oleh orang Yaman. Hal itu terbukti bahwa Tafsir Fath al-Qadir karya asy-Syaukani tulisan Al-Qur’annya mengikuti riwayat ad-Duri. Adanya riwayat ad-Duri di Yaman barangkali rembesan dari Sudan. Mengingat hubungan kedua negera tersebut telah terjalin sejak dahulu.

3. Bacaan Al-Qur’an riwayat Hafsh dari ‘Ashim adalah bacaan yang paling banyak tersebar di seantero dunia Islam. Mengingat masih hidupnya beberapa bacaan melalui riwayat tersebut di atas, pemerintah Saudi Arabia melalui Mujamma’ Malik Fahd bin Abdul Aziz, telah mencetak beberapa Mushaf Al-Qur’an dengan lima riwayat yaitu : Hafsh, Qalun, Warsy, ad-Duri dan terakhir adalah Syu’bah.

Latar Belakang Penyebaran Qira’at di Dunia Islam
Sebagaimana diketahui bahwa pada masa sahabat Umar bin Khaththab, banyak negeri-negeri di Irak dan Syam jatuh ke tangan kaum Muslimin. Banyak permintaan dari kaum Muslimin di negeri-negeri tersebut kepada sahabat Umar agar mengirimkan guru-guru Al-Qur’an ke negeri-negeri mereka. Maka sahabat Umar mengirimkan beberapa utusannya, antara lain adalah sahabat Ibnu Mas’ud diutus ke Kufah, Abu Musa al-Asy’ari diutus ke Basrah, Abu ad-Darda’ diutus ke Syam (Syiria). Bacaan mereka itulah yang akhirnya menyebar ke negeri negeri tersebut.

Pada masa sahabat Usman, terutama setelah penulisan ulang mushaf Al-Qur’an, sahabat Usman mengirimkan beberapa guru Al-Qur’an bersama dengan mushaf yang baru saja ditulis ke negeri-negeri Basrah, Kufah, dan Syam. Penduduk negeri-negeri tersebut berseteru tentang bacaan Al-Qur’an mereka pada saat perang di Azerbaijan dan Armenia di Uni Soviet. Pada saat itu sahabat Usman mengutus al-Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzumi ke Syam. Dari Syam lalu muncul seorang Qari’ terkenal yaitu Ibn ‘Amir.

Ibn al-Jazari mengatakan bahwa bacaan penduduk negeri Syam sampai pada tahun 500 H, menggunakan Qira’at Ibn ‘Amir. Adapun di negeri Basrah di Iraq setelah masa Abu Musa al-Asy’ari muncullah beberapa Imam Qira’at. Di antara mereka adalah Imam Abu ‘Amr al-Bashri dan Ya’qub al-Hadlrami. Sampai pada tahun 200 H, masyarakat Basrah masih menggunakan Qira’at Abu ‘Amr al-Bashri. Kemudian mereka beralih ke Qira’at Ya’qub al-Hadlrami sampai abad ke 5 H sebelum akhirnya beralih ke riwayat Hafsh pada masa Turki Usmani. Sementara di negeri Kufah dimana Abdullah bin Mas’ud dikirim untuk mereka, muncul banyak ahli Qira’at. Di antara mereka adalah Imam ‘Ashim. Lalu Imam ‘Ashim sebagaimana diutarakan di atas mengajarkan kepada murid-muridnya antara lain Hafsh dan Syu’bah.

Keterkaitan penduduk Kufah dengan Abdullah bin Mas’ud dan Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang sangat wajar. Penduduk Kufah dalam sejarah perpolitikan adalah pengikut setia (syi’ah) Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ibn Mas’ud adalah orang pertama yang mengajarkan bacaan Al-Qur’an kepada penduduk Kufah. Sehingga mereka bangga dengan Ibn Mas’ud. Disamping bacaan Imam ‘Ashim, di Kufah juga tersebar bacaan Imam Hamzah, perawi Hamzah al-Kisa’i dan Khalaf.

Tentang tersebarnya bacaan Hamzah, Ibn Mujahid berkata dalam kitabnya as-Sab’ah, ketika mengutip perkataan Muhammad bin al-Haitsam al-Muqri :

 أدركت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزة , ولا أعلمنى أدركت حلقة من حلق المسجد يقرءون بقراءة عاصم 
Artinya : Aku menjumpai penduduk Kufah, bacaan yang dibaca di masjid-masjid mereka adalah bacaan Hamzah. Aku tidak menjumpai beberapa kelompok pengajian Al-Qur’an di masjid-masjid Kufah dengan bacaan Imam ‘Ashim.

Akan halnya bacaan al-Kisa’i, dalam banyak hal banyak persamaannya dengan bacaan Imam Hamzah terutama dalam bab Imalah. Ibn Mujahid dalam kitabnya “as-Sab’ah” yang ditulis sekitar tahun 300 H menjelaskan, bahwa bacaan Al-Qur’an pada negeri-negeri Islam adalah sebagai berikut : di Mekah dengan bacaan Ibn Katsir, di Madinah dengan bacaan Nafi’, di Basrah dengan bacaan Abu ‘Amr al-Bashri. Sementara di Kufah dengan bacaan ‘Ashim, Hamzah dan al-Kisa’i.

Sementara itu Imam Makki al-Qaisi (w. 437 H) berkata tentang bacaan penduduk negeri-negeri Islam pada masa lalu:

 وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراء ة أبى عمرو البصرى ويعقوب الحضرمى , وعلى أهل الكوفة قراءة حمزة وعاصم , وبالشام على قراءة ابن عامر , وبمكة على قراءة ابن كثير , وبالمدينة على قراءة نافع , واستمروا على ذلك . فلما كان على رأس الثلاث مئة اثبت ابن مجاهاد اسم الكسائى وحذف يعقوب 
Artinya : Pada permulaan tahun 200 H, masyarakat di Basrah mengikuti bacaan Abu ‘Amr al-Basri dan Ya’qub. Di Kufah mengikuti bacaan Hamzah dan ‘Ashim. Di Syam mengikuti bacaan Ibn ‘Amir. Di Madinah mengikuti bacaan Nafi’. Kemudian pada penghujung tahun 300 H, Ibn Mujahid memasang nama al-Kisa’i dan mengganti Ya’qub. Tersebarnya Riwayat Hafsh.

Banyak dibicarakan oleh komunitas Al-Qur’an baik di dunia Arab atau lainnya tentang penyebab tersebarnya riwayat Hafsh di dunia Islam. Sebagian kalangan mengatakan bahwa pemerintahan Turki Usmani (sekitar 922 H/1516 M) mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam hal ini, yaitu melalui kekuatan politik kekuasaan. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan Turki Usmani pada saat mencetak mushaf, mereka memilih bacaan riwayat Hafsh. Lalu mereka kembangkan bacaan riwayat ini ke seluruh negeri.

Namun pendapat ini dibantah oleh Ghanim Qadduri al-Hamd. Dia mengatakan bahwa riwayat Hafsh sebenarnya telah menyebar di beberapa tempat. Kemudian Ghanim menyebutkan perkataan Abu Hayyan dalam tafsirnya “al-Bahr al-Muhith”: tentang riwayat Warsy dan ‘Ashim.

 والمأخوذ فى ديارنا ( عش مدينة فى جنوب تركيا الآن ) قراءة عاصم برواية حفص عنه 
Artinya : yang dijadikan patokan di negeri kami (Turki) adalah bacaan ‘Ashim riwayat Hafsh.
Dalam pandangan penulis ada beberapa penyebab tentang menyebarnya riwayat Hafsh. Ada yang berupa faktor alamiah yaitu riwayat tersebut mengalir dan menyebar dengan sendirinya seperti mengalirnya air sebagaimana juga tersebarnya madzhab-madzhab fikih, dan ada juga faktor ilmiah yaitu dilihat dari materi bacaan Hafsh itu sendiri.

Secara garis besar bisa penulis rangkum sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari segi materi ilmiah, maka riwayat Hafsh adalah riwayat yang relatif mudah dibaca bagi orang yang non Arab mengingat beberapa hal :

a. Tidak banyak bacaan Imalah, kecuali pada kata : مجراها pada surah Hud. Hal ini berbeda dengan bacaan Syu’bah, Hamzah, al-Kisa’i, Abu ‘Amr dan Warsy yang banyak membaca Imalah.

b. Tidak ada bacaan Shilah Mim Jama’ sebagaimana apa yang kita lihat pada bacaan Qalun dan Warsy. Bacaan Shilah membutuhkan kecermatan bagi pembaca, mengingat bacaan ini tidak ada tanda tertulisnya.

c. Dalam membaca Mad Muttashil dan Munfashil, bacaan riwayat Hafsh terutama thariq Syathibiyyah tidak terlalu panjang sebagaimana bacaan Warsy dan Hamzah yang membutuhkan nafas yang panjang. Bahkan dalam thariq Thayyibah, yaitu yang melalui jalur ‘Amr bin ash-Shabbah thariq Zar’an dan al-Fil bacaan Hafsh dalam Mad Munfashil bisa Qashr (2 harakat).

d. Dalam membaca Hamzah baik yang bertemu dalam satu kalimah atau pada dua kalimah, baik berharakat atau sukun, riwayat Hafsh cenderung membaca tahqiq yaitu membaca dengan tegas (syiddah) dengan tekanan suara dan nafas yang kuat, sehingga terkesan kasar. Hal ini berbeda dengan bacaan Nafi’ melalui riwayat Warsy, Qalun. Bacaan Abu ‘Amr melalui riwayat ad-Duri dan as-Susi. Bacaan Ibn Katsir melalui riwayat al-Bazzi dan Qunbul yang banyak merubah bacaan Hamzah menjadi bacaan yang lunak. Contohnya adalah pada Hamzah sakinah atau jika ada dua Hamzah bertemu dalam satu kalimah atau dua kalimah. Imam Hafsh mempunyai bacaan tashil baina baina hanya pada satu tempat saja yaitu pada kalimat : ( ءأعجمى ) pada surah Fushshilat : 44.

e. Hafsh mempunyai bacaan Isymam hanya pada satu tempat yaitu pada kata : ( لا تأمنا ) sebagaimana juga bacaan imam lainnya selain Abu Ja’far.

f. Hafsh mempunyai bacaan Mad Shilah Qashirah hanya pada kalimat : ويخلد فيه مهانا ) ) pada surah al-Furqan: 69. Hal ini berbeda dengan bacaan Ibn Katsir yang banyak membaca Shilah Ha’ Kinayah.

2. Jika dilihat dari awal kemunculan bacaan ‘Ashim yaitu di Kufah atau Iraq, secara politis, negeri Kufah (Iraq) adalah negerinya pengikut Ali (Syi’ah). Bacaan Hafsh juga bermuara kepada sahabat Ali. Kemudian Negeri Baghdad, dimana Hafsh pernah mengajar disini, adalah Ibukota negara (Abbasiyyah) pada masa itu, pusat kegiatan ilmiah, sehingga penyebarannya relatif lebih mudah. Jika kemudian Hafsh bermukim di Mekah kiblat kaum Muslimin yang banyak dihuni mukimin dari berbagai penjuru dunia dan mengajar Al-Qur’an di sini, maka bisa dibayangkan pengaruh bacaannya.

Penulis juga melihat adanya hubungan yang cukup signifikan antara madzhab fikih dan Qira’at. Sebagai contoh: riwayat Warsy adalah riwayat yang banyak diikuti oleh masyarakat di Afrika Utara. Di sana madzhab fikih yang banyak dianut adalah madzhab Maliki. Masa hidup Imam Malik adalah sama dengan masa hidup Imam Nafi’. Keduanya di Madinah. Bisa jadi pada saat masyarakat Afrika Utara berkunjung ke Madinah untuk haji atau lainnya, mereka belajar fikih kepada Imam Malik dan belajar Qira’atnya kepada Imam Nafi’.

Kita tahu bahwa Hafsh pernah bermukim dan mengajar Al-Qur’an di Mekah. Imam Syafi’i juga hidup di Mekah. Boleh jadi pada saat hidupnya kedua Imam tersebut kaum Muslimin memilih madzhab kedua Imam tersebut. Kemudian jika kita melihat sanad bacaan riwayat Hafsh pada guru-guru dari Indonesia, semisal sanad Kiai Munawwir Krapyak, akan kita jumpai banyak ulama madzhab Syafi’i pada sanad tersebut, seperti Zakariyya al-Anshari dan lain sebagainya.

3. Hafsh mempunyai jam mengajar yang demikian lama, sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Jazari sehingga murid-muridnya bertebaran di berbagai tempat. Hal ini berbeda dengan Syu’bah yang tidak begitu lama mengajar.

4. Hafsh dianggap sebagai perawi Imam ‘Ashim yang demikian piawai dan menguasai terhadap bacaan gurunya. Sebagaimana diketahui Hafsh adalah murid yang sangat setia pada ‘Ashim. Mengulang bacaan berkali-kali, dan menyebarkan bacaan ‘Ashim di beberapa negeri dalam rentang waktu yang demikian lama. Makki al-Qaisi menyebutkan bahwa ‘Ashim mempunyai kefashihan membaca yang tinggi, validitas sanadnya juga sangat kuat dan para perawinya juga tsiqah (sangat dipercaya).

5. Ghanim Qadduri al-Hamd menyebutkan bahwa mushaf pertama yang di cetak di Hamburg (Jerman) pada tahun 1694 M/1106 H, diharakati dengan bacaan Hafsh yang ada di perpustakaan-perpustakaan di beberapa negeri Islam. Hal ini mempunyai banyak pengaruh pada masyarakat, dimana mereka menginginkan adanya mushaf yang sudah dicetak.

Para penerbit mushaf di Hamburg sudah tentu melihat terlebih dahulu kecenderungan masyarakat Islam pada saat itu. Bahkan Blacher, seorang orientalis yang cukup terkemuka dalam bidang studi Al-Qur’an pernah mengatakan : ( ان الجماعة الاسلامية لن تعترف فى المستقبل الا بقراءة حفص عن عاصم ) artinya : kaum Muslimin pada masa yang akan datang tidak akan menggunakan bacaan Al-Qur’an kecuali dengan riwayat Hafsh dari ‘Ashim. Pernyataan Blacher yang pasti didahului oleh pengamatan yang seksama, jelas menggambarkan kecenderungan masyarakat di dunia Islam pada saat itu dan pada masa yang akan datang sehingga dia bisa memastikan hal tersebut.

6. Ghanim Qadduri juga menyebutkan dengan melansir dari kitab “Tarikh Al-Qur’an” karya Muhammad Thahir Kurdi, bahwa penulis mushaf yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Turki Usmani, adalah al-Hafizh Usman (w. 1110 H). Penulis ini sepanjang hidupnya telah menulis mushaf dengan tangannya sendiri, sebanyak 25 mushaf. Dari mushaf yang diterbitkan inilah riwayat Hafsh menyebar ke seantero negeri. Penulis melihat bagaimana hubungan antara keahlian menulis mushaf dengan khat yang indah bisa menjadi unsur yang cukup signifikan dalam penyebaran satu riwayat. Jika kemudian pemerintah Turki Usmani mencetak mushaf sendiri, dan menyebarkannya ke seantero negeri kekuasaannya, maka hal itu akan menambah pesatnya riwayat Hafsh. Dari sini penulis melihat adanya hubungan antara kekuasaan politik dengan penyebaran satu ideologi tertentu.

7. Peranan para Qari’, guru, imam shalat, dan radio, kaset, televisi, juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran riwayat Hafsh. Kita tahu bahwa rekaman suara pertama di dunia Islam adalah suaranya Mahmud Khalil al-Hushari atas inisiatif dari Labib Sa’id sebagaimana diceritakannya sendiri pada kitabnya “ al-Mushaf al-Murattal atau al-Jam’ash Shauti al-Awwal” rekaman ini dengan riwayat Hafsh thariq asy-Syathibiyyah. Suara yang bagus melalui teknologi yang canggih ikut memengaruhi satu bacaan.

8. Lebih dari penyebab lahiriah dari penyebaran riwayat Hafsh, kita tidak boleh melupakan adanya penyebab “ma'nawiyyah” atau faktor “berkah” atau bisa kita katakan faktor “X” pada diri Hafsh. Unsur-unsur spiritual seperti kesalehan, keikhlasan, ketekunan, pengorbanan Hafsh dalam mengabdi kepada Al-Qur’an ikut menjadi penyebab tersebarnya satu riwayat bahkan madzhab fikih atau lainnya. Penutup. Riwayat Hafsh telah menjadi femomena tersendiri dalam penyebaran satu riwayat dalam Qira’at. Riwayat Hafsh akan terus melebar dan menyebar ke seantero dunia, bahkan ke negeri-negeri yang menggunakan riwayat lain seperti Warsy, Qalun, ad-Duri dan lain-lainnya, sesuai dengan hukum kemasyarakatan.

Dengan semakin menyebarnya riwayat ini, kedudukan Al-Qur’an menjadi semakin kokoh, keorisinilan bacaan Al-Qur’an dan mushaf Al-Qur’an menjadi semakin meyakinkan. Meredupnya riwayat lain bukan berarti meredupnya kemutawatiran satu bacaan. Bacaan-bacaan tersebut masih tetap mutawatir karena telah diakui oleh para imam-imam Qira’at terdahulu. Nabi sendiri tidak mewajibkan membaca Al-Qur’an dengan seluruh macam bacaan yang pernah diajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Tapi Nabi hanya menyuruh para sahabatnya untuk membaca bacaan yang mudah baginya. Dengan demikian Al-Qur’an akan tetap terjaga kemurniannya sampai akhir zaman nanti. Itu pertanda bahwa Al-Qur’an adalah Kalamullah.

No comments

Relikui Gembala Hujan

Tiupan angin di kaki gunung
Menyambut kelam langit pekat
Gemericik air di atas embun
Basah
Guruh menyalak di bawah ufuk

Nun jauh gumpal kabut berkelindan
Berarak di punggung lintang utara
Berkisah hikayat sore
Temaram

Syahdan. Aku bertolak
Di sapuan kerikil gurun gersang
Kuangkat terompahku tinggi-tinggi
Dijejalkannya sekujur kaki
Kutelan dingin menepi di kaki bukit

Aisyahku di Jabalkat
Tunggui keledaiku ini berhenti meringkik
Dia rajin mengutuki batu dan pasir
Tak henti
Surainya menyusut kumal

Kumohon, sebentar lagi saja
Urungkan niat mendung
merayakan hal-hal masgul
Sampaikan kabar kami

Tolong kami.
Berbelas kasihlah.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
No comments

Letak Geografis Kab. Indramayu

Jadi Kabupaten Indramayu itu .....

a. Wilayah  daratannya  seluas 209.942 hektar
b. Wilayah pesisir dan laut dengan panjang pantai 147 kilometer dimana sejauh 4 mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten
c. wilayah udara
d. wilayah dalam bumi.

Letak astronomisnya adalah 107o52’ - 108o36’ BT  dan  06o15’ - 06o40’ LS.

Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa :
b. Sebelah timur meliputi Kab. Cirebon dan Laut Jawa.
c. Sebelah selatan meliputi
    1. Kabupaten Majalengka;
    2. Kabupaten Sumedang; dan
    3. Kabupaten Cirebon.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang

sumbernya dari RTRW Daerah Kab. Indramayu 2011-2031. Valid dong pastinya.
No comments

Review Pre Season LFC Tour : The Reds Bertambah Kuat

Pre Season Match yang digelar Senin (28/7) di Chicago, USA itu mempertemukan Liverpool dan Olympiakos. Pasukan The Reds turut serta di kompetisi pramusim yang dihelat Guinness, menghadapi klub-klub besar eropa macam Milan, Manchester City, Arsenal, MU, Olympiakos dan AS Roma.

Apa yang spesial dari Friendly Match ini? Oh tentu saja menantikan aksi pemain baru yang didatangkan Brendan Rodgers di summer transfer tahun ini. Sejauh ini Liverpool sudah mengamankan tanda tangan enam pemain baru, yakni Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, dan Dejan Lovren. Teranyar, Divock Origi striker timnas Belgia di piala dunia 2014 juga sudah lolos tes medis.


Praktis hanya Lallana yang tidak dimasukkan dalam line up kontra Olympiakos karena mengalami cedera lutut.

Bicara soal kekuatan, Reds sepertinya tak usah panik ditinggal Suarez ke Barcelona. Lini depan masih tampak sangar, ditambah Lambert yang tipikal targetman jadi tambahan variasi komposisi serangan. Sterling dan Sturridge masih yang tercepat dan produktif di barisan depan. Berkali-kali kiper Olympiakos berhadapan man to man dengan kedua punggawa timnas Inggris tersebut. Hasilnya, sebuah gol cepat dilahirkan Sterling di menit ke-5.

Pemain anyar pun seakan tak mau kalah. Lazar Markovic beberapa kali menunjukkan skill yang luar biasa, kontrol bola dan menari-nari melewati dua bek hingga bertemu kiper dan menceploskan tendangan percobaan yang masih melebar di tiang jauh. Sementara itu, Emre Can yang mengisi lini tengah bersama 
Gerrard dan Hendo bermain taktis, kuat dan kontrol bolanya brilian. Olympiakos sampai harus menyisir sayap karena kerepotan melawan Can.


Lalu, bagaimana dengan yang lain?

Pemain inti musim lalu tampil makin matang dan stabil. Hanya Glen Johnson yang masih tampil di bawah performa. Enrique yang kembali dari cedera juga bermain bagus pagi itu. Pemain yang baru kembali dari liburan seperti Hendo dan Gerrard juga masih mobile dan kuat seperti musim lalu.


Liverpool tak perlu risau karena pemain muda binaan akademi juga tak kalah hebatnya. Ada Suso yang kembali dari masa pinjaman di Almeria, dan nama lain Kristoffer Peterson, Jordon Ibe, Joao Teixeira, serta Jack Robinson. Meski masih belia tapi tak kalah dengan performa pemain senior.

Menghadapi first matchday EPL kontra Soton, dan laga perdana di Liga Champions, rasanya Liverpool sudah cukup kuat. Skill, kreativitas, ketajaman, performa dan kedalaman skuad sepertinya sudah lebih dari cukup sebagai modal mengarungi kompetisi musim 2014-2015.


Apakah Rodgers tidak akan menambah skuad lagi? Siapakah suksesor SaS musim depan? Kita lihat saja perkembangannya.
No comments

Bulan Puasa, Bulan Keramas

Hari ini kita puasa. menjalankan perintah agama.

Ramadhan yang kesekian kalinya. Banyak yang berubah di episode puasa kali ini, termasuk kumis dan jenggot yang kian merambang tiap kali berkaca. Dan jingle di awal tadi makin akrab diputar di layar televisi.

Banyak harapan yang ditancapkan di bulan ini. Bukan, bukan seremoni seperti mereka-mereka itu. Harapan pribadi hasil telepati dengan diri sendiri.

Seperti di belasan bulan sebelum ini, saya merasa compang camping. Gembel sekali. Menclok kesana kemari, tidak tentu. Saya menyapa, bertanya setiap kali bertemu orang. Dan tidak satupun dari semuanya menjawab dengan benar. Ah, maksud saya sesuai dengan pencarian saya.

Jika najis, mungkin ukuran saya itu mutawasithoh. Tidak berat untuk disucikan, namun seringkali kotornya datang lagi. Cepat sekali, tak sampai seperkejapan mata.

Belakangan ini saya jarang mandi. Alasannya karena tidak sempat. Bau badan dan bau mulut saja terkadang rancu buat dibedakan. Saya butuh mandi.

Sebenarnya banyak tersedia air. Tidak pernah kurang. Hanya saja ya itu, saya malas mandi. Tapi tidak ada alasan lain yang lebih realistis dan diplomatis selain kata malas.

Saya sudah kadung malu sama masyarakat sekitar, terutama sama Kamu, hehe. Penampilan luar dalam yang dekil ini kelewatan memang. Saya harus bersolek, mempertampan diri supaya lebih menarik.

Saya bukan sekadar ingin mandi, tapi ingin keramas.

Saya ingin mandi besar.Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
No comments

Sepucuk Puisi di Lantai Dua

Aku menghitung
Sudah 1460 malam
Aku tidur di lantai dua, sekret kita
Aku mengikat mimpi-mimpi
Merapal kata demi kata
Berapa banyak lagi
Sudah. Aku lelah membual
Kututup jendelamu, dingin.
Laba-laba berputar, memintal rumahnya
Di pintu yang kubolak balik setiap hari
Karpet kumal tua yang setia
Tak lelahkah engkau
Sudah sejauh ini kita
Lalu untuk apa lagi
Letih tidak kunjung ada
Aku patuh. Aku tidak bisa lagi
Semua hawamu adalah personaku
Aku tidak taat pula dengan deadline
Aku binal. Aku bengal padamu
Semua cerita tentang jurnalis itu omong kosong
Kau masih menghardikku
Sumpah serapahmu semakin culas
Aku tidak ragu lagi
Aku bukan jurnalis yang kau minta
Aku hanya pengelana di ketiak senjamu
Dan pelanggan setia telur goreng pak Imam.


Sebuah dini hari yang ramai. 5 Juni 2014. Besok bayar kontrakan.Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
No comments

Buku Yang Dibaca Juga Seadanya

3 Juni 2014.

Pagi ini disambut suara seorang Ibu yang sedang mengajari putranya bahasa Indonesia. Sang Ibu membacakan soalnya, kemudian dijawab oleh putranya. Sesekali si anak mengeja sendiri soal yang dibuka, dan sang ibu mengejakan untuknya di soal-soal yang lain. Sungguh jenaka dan menyentuh kedengarannya.

Saya jadi berfikir, mengapa dulu cara belajar saya tidak seperti itu dengan ibu saya? Saya merasa kehidupan SD saya juga biasa-biasa saja. Sibuk main sama teman juga sih haha. Dulu, saya tidak pernah belajar dengan keras. Ayah dan Ibu tidak pernah mengajak saya belajar. Ayah bekerja, Ibu ngurusi rumah.

Beruntung, di rumah saya banyak sekali kertas bekas. Bekas cetakan yang tak dipakai dalam jumlah dan ukuran yang beragam. Walhasil jadilah kertas-kertas bekas itu jadi alat belajar saya. Bukan belajar pelajaran sekolah, tapi menggambar.

Menggambar sebenarnya bukan hobi saya, karena saya pun tak tahu hobi saya apa sampai sekarang. Jadi ya tadi, karena di rumah tak ada mainan, yang ada cuma kertas bekas dan buku, ya itulah mainan saya sehari-hari.

Karena di TV yang sedang in saat itu serial anime Samurai X, praktis gambar saya isinya Kenshin Himura semua. Sesekali gambar Shishio, Misao dan Sanosuke. Saya sering dikritik ayah karena gambar pake pulpen, bukannya pensil. Saya tak suka pensil. Garisnya tak sejelas dan setegas pulpen. Di sekolah, saya juga menggambar pakai pulpen. Buku tulis saya penuh dengan gambar. Saya pikir cuma anak TK yang masih menggambar menggunakan pensil.

Rumah saya bukan tipikal rumah yang ideal untuk menyimpan bahan bacaan. Buku-buku ada di buffet tua peninggalan nenek. Berdebu dan bukunya juga susah dikeluarkan. Tapi saya tetap nekat mengambil buku-buku sekuat tenaga. Bisa dibilang buku-buku saya pun seadanya. Bukan sih, semua buku di rumah hampir habis saya baca. Buku memasak, majalah-majalah lama, katalog kalender, hingga novel San Pek Eng Tay. Entah kenapa saya harus baca legenda percintaan tiongkok itu saat teman sebaya saya masih nonton serial Digimon.

Sampai sekarang, kebiasaan saya membaca buku apa adanya itu sudah menjadi kebiasaan jika di rumah. Tapi setelah tahu banyak buku, saya jadi kepikiran buat membelikan buku bagus untuk lemari buku ayah. Ah, lemari ayah isinya nota semua sih. Mana bisa dibaca.

Sepertinya saya memang harus menerapkan bahwa mempunyai buku bagus itu harus. Dan mungkin hal itu akan jadi turun temurun, ke anak saya kelak. Hal-hal menyenangkan seperti itu lebih asyik jika memang kita riang melakukannya tanpa dipaksa.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

No comments

Blues Dalih

Karena lagi ga ada ide buat nulis sesuatu, sesekali bolehlah nulisin lirik lagu orang. Lagu ini saya dengar pertama kali waktu liat pameran foto di galeri Antara. Liriknya aneh, kata vokalisnya sih lagu ini nyeritain cinta yang dipermasalahkan karena perbedaan agama, suku, ras, politik, maupun ideologi. Mereka menggali, sampai mana komitmen seseorang dikuatkan dan dipaksa untuk bertaruh. Bertaruh untuk mempertahankan cintanya atau berlindung dengan alasan-alasan konyol.

Baiklah, ini dia. Lagu dari band asal Depok, The Bobrocks. Blues Dalih.Seperti biasa, di malam yang sudah-sudah
Kita terdiam tanpa bahasa
Hujan tak mau dengar keluh kesah kita
Jangan buat aku menunggu
Kata darimu

Kau korek lagi luka
Yang tlah lama kita lupa
Cerita tentang perbedaan kau dan aku
Sudahi saja semua
Aku muak dengan segala
Caci maki omong kosong
Sumpah serapah mereka

Apa artinya cinta
Bila harus kompromi
Dengan keyakinan
Apa artinya kasih sayang
Bila bukan kita
Yang tentukan semua

Tak ada lagi solusi
Itu yang kau bilang
Percuma lanjutkan langkah
Bila tak sejalan
Larut dalam mimpi
Mereka yang tak mengerti
Dan kau bualan nilai
Dan kasih sayang

No comments